תקנון Magic Photo

אתר "Magic Photo" (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר ומפעילה הנה "Magic Photo". (להלן: "מפעיל האתר") –
השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמיי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

השימוש והקניה ב- Magic Photo כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב-Magic Photo מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר Magic Photo מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר Magic Photo ,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד Magic Photo ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות Magic Photo על פי תקנון זה.

א.תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל הכרטיס,חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ,ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחיייב.


ב. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל- Magic Photo .
מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אשר נשלח באופן אוטומטי לאחר ביצוע הזמנה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולת רכישה ואינו מחייב את מפעיל האתר ו/או הספקים. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מפעיל האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או למפעיל האתר ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר:

– באמצעות מייל' magicphoto@gmail.com

ג. תשלום ואספקה

לאחר סיום ביצוע הרכישה תוודא החברה המספקת את הימצאותו הסופית של המוצר במלאי ורק לאחר מכן יחוייב המזמין בתשלום מלא בגין המוצר לפי מס' התשלומים אשר ביקש.
במידה ואזל מוצר בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה תימסר לצרכן הודעה תוך יום עסקים ויתאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר זהה או ביטול העסקה וקבלת כספו חזרה וזאת לאחר הסכמתו יחוייב הכרטיס או בעל פה באמצעות שיחת טלפון אליו. במידה והמזמין לא יאשר את ההצעה האלטרנטיבית שהוצעה לו, המכירה מתבטלת ולא יהיו למזמין כל טענות לפיצוי כספי כלפי Magic Photo ו/או הספק עקב כך.
המחירים באתר הקניות Magic Photo כוללים מע"מ.

במקרה בו בחר מבצע הרכישה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני , תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

בתשלום באמצעות כרטיס אשראי אספקת המוצר תעשה אך ורק לאחר קבלת אישור על העסקה וחיוב הכרטיס מחברת האשראי הכל יעשה בכפוף לתנאי הזיהוי של חברות האשראי, ללא קבלת האישורים הנדרשים לא ניתן יהיה לספק את המוצר המוזמן.


ד.1 אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם Magic Photo . מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים מטעם Magic Photo אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם Magic Photo , הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים ייעשה ממקום שיתואם מראש עם הצרכן ויהיה סמוך למקום מגוריו עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של Magic Photo ללקוח.

 

במקרים של איחור באספקה, החברה תיידע באופן מיידי את הצרכנים בדבר האיחור. במקרה של איחור חריג, יתאפשר לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר וביטול עסקה ללא דמי ביטול.
יובהר כי פרק הזמן לאספקה מסתיים עם מסירת המשלוח לצרכן עיכובים באספקה הנובעים מתקלות הקשורות ברשות הדואר (כולל איחור במסירת הודעה על דבר דואר רשום לנמען) או חברת השליחויות והמעכבות את אספקת המוצר ללקוח, לא יכללו במינין ימי העבודה לאספקת המוצר.

במקרה של איחור באספקה יתאפשר לצרכן לבחור בין ביטול עסקה והשבת מלוא כספו או המתנה לקבלת המוצר.

ד.2 במיניין ימי העבודה לאספקת המוצר לא יכללו ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג , ימי חול המועד סוכות ופסח וימי חנוכה יחשבו כחצאי ימי עבודה.


כמו כן חישוב ימי העבודה מחושב כך שמיום ההזמנה (באם התקבלה כולל פרטי אשראי עד השעה 12.00) ועד למחרת – הינו יום עבודה אחד ומקבלת ההזמנה (באם התקבלה כולל פרטי אשראי) במועד שאחרי השעה 12.00 ועד למחרת אינו נחשב כיום עבודה.

הזמנות המתקבלות אחרי השעה 12.00 בצהריים נחשבות כהתקבלו בבוקר יום העסקים הבא.

בהזמנה טלפונית שבה לא נמסרו פרטי האשראי של הלקוח עם העברת ההזמנה יחושבו ימי העבודה לאספקה משעת קבלת הפרטים.

בהזמנה המלווה בפרטי אשראי יחושבו ימי העבודה לאספקה מרגע קבלת ההזמנה ובתנאי שיתקבל אישור לחיוב הכרטיס מחברת האשראי. במידה ולא יתקבל אישור, ידחה זמן האספקה ויחושב משעת קבלת האישור.

אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד ומעבר לו בכפוף לעבודת דואר ישראל.


ה.זמינות ומלאי

אנו עושים כמיטב יכולתינו להשיג זמינות מירבית של רשימת מוצרינו במלאי אולם יתכן מצב בו פריטים מסוימים יהיו זמנית חסרים במלאי במקרה כזה תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים ויתאפשר לצרכן לבחור בין קבלת מוצר חלופי זהה או ביטול העסקה והשבת מלוא כספו במידה וביצע הזמנה ושילם בעדה.

לא תינתן הנחה או כל פיצוי אחר בשל חוסר זמינות או/ו עיכוב הגעת המשלוח לחנות.


ו. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך.


ז. קניין רוחני

(1) כל זכויות הקניין הרוחני, ללא יוצא מהכלל, הם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר:

הלוגו,המותג,שם הדומיין,הפטנטים,זכיות היוצרים,מדגמים האתר,גרפיקה,הממשקים מפרטים,שיטות מספר,סודות מסחר,תוכנות,קוד האתר,התמונות

(2) אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא:

בנתונים המתפרסמים באתר ,בבסיס הנתונים של מפעיל האתר ולא במסגרת פרטית ולא במסגרת מסחרית.